عواقب عدم ثبت تغییرات شرکت

عواقب عدم ثبت تغییرات شرکت

عواقب عدم ثبت تغییرات شرکت

با فعالیت به صورت شرکت ، کلیه ی امور تجاری و غیر تجاری شرکت به صورت رسمی و قانونی صورت گرفته و اعتبار بیشتری خواهد داشت.

از طرفی فعالیت تحت عنوان شرکت به علت امتیازاتی که قانون برای شرکت ها در نظر گرفته است (مانند : اعطای وام ، امکان حضور در مناقصات و مزایدات) و حمایت هایی که از اشخاص حقوقی به عمل می آورد ، موجب اطمینان خاطر شرکت ها جهت فعالیت با امنیت شغلی بیشتر نسبت به فعالیت شخصی می گردد .

در صورتی که شرکت به صورت یکی از شرکت های مندرج در قانون درنیاید و به ثبت نرسد؛

اولا شرکت مزبور تضامنی محسوب خواهد شد که شرکای عادی حاضر به عدم ثبت و قبول مسئولیت تضامنی نیستند و این خود ضمانت اجرای ثبت است .
ثانیاَ غرامت مندرج را باید بپردازد .
ثالثاَ مجازات های مندرج در قانون ثبت شرکت ها را تحمل نماید .
علاوه بر مجازات های مزبور طبق ماده ۱۹۸ چنین شرکتی محکوم به بطلان است که در نتیجه عدم رعایت و اجرای مقررات راجع به ثبت شرکت اعلام می شود ولی هیچ کدام از شرکا نمی توانند این بطلان را در مقابل اشخاص ثالثی که با آن ها معامله کرده اند عذر قرار دهند.

در قوانین ثبت شرکت آمده است :

ماده ۳ : از تاریخ اجرای این قانون هر شرکت خارجی برای این که بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد.

ماده ۴ : هر شرکت خارجی که در تاریخ اجرای این قانون در ایران به وسیله شعبه یا نماینده مشغول به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی است باید در ظرف چهار ماه از تاریخ مزبور تقاضای ثبت نماید . در صورتی که این مدت برای تهیه و تسلیم اوراق لازمه به اداره ثبت کافی نباشد ، رئیس محکمه ابتدایی تهران به تقاضای نماینده شرکت تا شش ماه مهلت اضافی خواهد داد.

ماده ۵ : اشخاصی که به عنوان نماینده یا مدیریت شعبه شرکتهای خارجی در ایران اقدام به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی کرده و قبل از انقضای موعد مقرر تقاضای ثبت نکنند به تقاضای مدعی العموم بدایت و به حکم محکمه ابتدایی تهران محکوم به جزای نقدی از پنجاه تومان با هزار تومان خواهند شد و به علاوه محکمه برای هر روز تاخیر پس از صدور حکم ، متخلف را به تادیه پنج تا پنجاه تومان محکوم خواهد کرد و هر گاه حکم فوق قطعی شده و تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ آن تخلف ادامه یابد از عملیات نماینده یا مدیر شعبه شرکت متخلف جلوگیری خواهد نمود.

ماده ۶ : در مورد شرکتهای خارجی که شرایط عملیات آن ها به موجب امتیاز نامه صحیح و منظمی مقرر است و صحت امتیاز را در موعد قانونی تقاضای ثبت وزارت امور خارجه تصدیق نماید مفاد قسمت اخیر ماده فوق مجری نخواهد شد ولی جزای نقدی برای هر روز تاخیر از صدور حکم از قرار روزی ده الی یکصد تومان است.

ماده ۷ : تغییرات راجع به نمایندگان شرکت و یامدیران شعب آن باید به اداره ثبت اسناد کتبا اطلاع داده شود و تا وقتی که این اطلاع داده نشد ه عملیاتی که نماینده و یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است مگر این که شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده حقی می کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت رساند.

ماده ۱۱ : نماینده هر شرکت خارجی یا مدیر شعبه آن که بر خلاف ماده ۳ قبل از ثبت به سمت نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکت در ایران اقدام به عملیات تجارتی یا صنعتی یا مالی نماید ، مطابق ماده ۵ این قانون محکوم به جزای نقدی خواهد شد . در مورد شرکتهای داخلی که پس از تاریخ اجرای این قانون تشکیل می شود کسانی که مکلف به تقاضای ثتب شرکت بوده و در موعد قانونی به تکلیف خودعمل نکنند ، مطابق ماده ۲ این قانون محکوم به جزای نقدی خواهند شد.

هر شرکت تجارتی ایرانی مذکور در این قانون و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکت ها مصوب خرداد ماه ۱۳۱۰ مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورت حساب ها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده، والا محکوم به جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال خواهد شد.

* این مجازات علاوه بر مجازات هایی است که در قانون ثبت شرکت ها برای عدم ثبت مقرر شده است.

 

عواقب عدم ثبت تغییرات شرکت

 

 

شرکت بنا به ماده ۲۰۰ ق.ت ثبت تغییرات ذیل در شرکت ها الزامی است :

الف – تغییر اساسنامه
ب – تمدید مدت شرکت،زاید بر مدت مقرر
ج – انحلال شرکت،حتی در مواردی که انحلال به واسطه ی انقضای مدت شرکت صورت گیرد
د – تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شرکاء یا خروج بعضی از آن ها از شرکت
ه – تغییر اسم شرکت
و- در هر تقسیم راجع به مورد معین ماده ی ۵۸ ق.ت در ماده ی نهم نظامنامه قانون تجارت،علاوه بر موارد بالا،تغییر مدیر یا مدیران شرکت هم افزوده شده است.

۱- تغییرات اساسنامه :

بعضی مواقع شرکت برای اینکه بتواند خود را با تحولات اقتصادی داخل و خارج آن تطبیق دهد باید چارچوب اولیه حقوقی که برای فعالیت اقتصادی-تجاری خود در نظر گرفته تغییر دهد این امر با تغییر اساسنامه امکان پذیر است..

به موجب ماده ۸۳ ل.ا.ق.ت هر گونه تغییر در اساسنامه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.البته این امر مشروط بر این است که این تغییرات خلاف قانون نباشد به عنوان مثال مجمع فوق العاده نمی تواند مدت مدیریت مدیران را بیش از دو سال قرار دهد چون برخلاف ماده ۱۰۹ ل.ا.ق.ت می باشد.یا اینکه مجمع نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد و همین طور بر تعهدات صاحبان سهام با هیچ اکثریتی نمی توان افزود.

همینطور مجمع عمومی فوق العاده نمی تواند در حقوق دارنده نوع مخصوصی از سهام تغییراتی به وجود بیاورد مگر بعد از تصویب آن ها

هرگونه تغییر در اساسنامه و اعضای هیات مدیره و مدیر عامل که پس از ثبت شرکت توسط اجلاس مجامع عمومی عادی و فوق العاده صورت پذیرد نیز باید در روزنامه رسمی و روزنامه ای که اطلاعیه های شرکت را منعکس می کند چاپ و منتشر شود.

۲- افزایش سرمایه :

ویژگی عمده سرمایه شرکت ثابت بودن آن است،چرا که سرمایه شرکت تضمین طلب طلبکاران است و شرکا نمی توانند از میزان آن کم کنند.تغییر در سرمایه شرکت به علت نوسانات اقتصادی و بحران های مالی ممکن است حاصل شود.این تغییر می تواند به صورت کاهش یا افزایش سرمایه باشد که می توان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد که این امر در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد. لازم به توضیح است؛مجامع عمومی شرکت سهامی مرکب از سه نوع است.

مجمع عمومی موسسین،مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده.مجمع عمومی فوق العاده مجمعی است که تشکیل آن در طول حیات شرکت به طور منظم الزامی نیست.تشکیل این مجمع در مواردی است که در ماده ۸۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت آمده که عبارت است از:

* هر گونه تغییر در مواد اساسنامه
* هر گونه تغییر در سرمایه شرکت(افزایش یا کاهش)
* انحلال شرکت قبل از موعد مقرر و یا تغییر نوع شرکت

نکته ای که در این ماده قابل توجه است این که قانون گذار می گوید:

تغییر در اساسنامه و تغییر در سرمایه شرکت.سرمایه شرکت یکی از مواد اساسنامه است که قانون گذار به جهت اهمیت،آن را جدا مطرح کرده است.
لذا، افزایش سرمایه صرفاَ در حیطه اختیارات مجمع عمومی فوق العاده است.
در صورت تصمیم بر تغییر در سرمایه، هیات مدیره گزارش خود مبنی بر تغییر سرمایه را ۴۵ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به بازرس یا بازرسان شرکت تسلیم می کند.
بازرسان نظر خود را طی گزارشی به مجمع فوق العاده اعلام خواهند کرد و مجمع پس از استماع گزارش تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید.
هیات مدیره در هر حال، خواه در اجرای تصمیم مجمع عمومی فوق العاده و خواه با استفاده از اجازه ای که مجمع مذکور به وی داده است در هر نوبت پس از عملی ساختن افزایش سرمایه،مکلف است حداکثر ظرف یک ماه مراتب را ضمن اصلاح اساسنامه و قید سرمایه جدید به جای سرمایه ثبت شده به مرجع ثبت شرکت ها اعلام کند تا پس از ثبت، جهت اطلاع عمومی آگهی شود.

۳- تغییر نوع شرکت :

منظور از تغییر نوع شرکت تبدیل آن به نوع دیگری از شرکت های تجاری می باشد.این امر باعث نمی شود که شخصیت حقوقی آن زایل و دوباره ایجاد شود.بنابراین شرکت تبدیل شده کارهای شرکت سابق را کماکان انجام می دهد و مزیت آن این است که تشریفات و هزینه ثبت مجدد یک شرکت را ندارد.در تبدیل شرکت سهامی می توان چند فرض را مطرح کرد:
برای تبدیل آن به شرکت با مسئولیت محدود،رضایت همه شرکا لازم نیست،چون به تعهدات آن ها چیزی افزوده نمی گردد.اما چون تغییر در اساسنامه محسوب می شود باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد.
در تبدیل شرکت سهامی به شرکت نسبی و تضامنی چون تعهدات شرکا را افزایش می دهد بر اساس ماده ۹۴ ل.ا.ق.ت رضایت کلیه شرکا الزامی است در مورد تبدیل شرکت به شرکت های مختلط هم رضایت کلیه شرکایی که ضامن می شوند نیاز است(به علت افزایش تعهداتشان) و هم تصویب مجمع عمومی فوق العاده

 

۴- تغییر موضوع شرکت :

تغییر در موضوع شرکت در صلاحیت مجمع عمومی صاحبان سهام است که متعاقب تصویب و اعلام مراتب به اداره ثبت شرکت ها و آگهی جهت اطلاع عموم انجام می شود.

۵- ایجاد شعبه یا شعب شرکت بعد از تاسیس شرکت :

شرکت ممکن است شعبه یا شعبه هایی داشته باشد.شعبه شرکت اگر در زمان تاسیس شرکت ایجاد شده باشد،در اساسنامه قید می شود و اگر بعداَ ایجاد گردد،تغییر در اساسنامه محسوب شده و باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت برسد و به مرجع ثبت شرکت اعلام شود تا پس از ثبت،برای اطلاع عموم آگهی گردد.

ثبت آروین با بهره گیری از کارشناسان متخصص و مجرب و با چندین دهه تجربه ی موفق، با افتخار آماده ی ارائه ی خدمات به شما عزیزان، در زمینه های حقوقی و ثبتی نظیر ثبت شرکت و ثبت برند می باشد.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
برای ثبت برند چکار باید کرد؟

برای ثبت برند چکار باید کرد؟

برای ثبت برند چکار باید کرد؟

اگر می خواهید به ارزش محصولات خود بیافزایید و به صورت قدرت مند در بازارهای تجاری ظاهر شوید و همچنین با افرادی که فعالیت کاری آن ها با شما مشترک است به رقابت بپردازید؛ بهترین راه و روش ثبت برند است.

سوال هایی که در زمینه با ثبت برند برای شما ممکن است پیش بیاید این است که :

برای ثبت برند چه باید کرد؟
برای ثبت برند به کجا مراجعه کنیم؟
برای ثبت برند به کجا باید رفت؟

برای اینکه بتوانید به سوال هایی که برایتان مطرح شده است پاسخ دهید بهتر است در ادامه با ما همراه باشید.
در ابتدا به این نکته خواهیم پرداخت که چرا باید به ثبت برند اقدام کنیم و سپس به روش ثبت برند اشاره خواهیم کرد.

چرا باید ثبت برند انجام دهیم؟

اگر همین الان شخصی از شما بپرسد که ترجیح می دهید چه البسه ای خریداری نمایید؟
شما اولین گزینه هایی که به ذهنتان خطور می کند از بهترین مارک ها و برندهایی است که می شناسید.
مگر برندهای نام آشنا چه ویژگی هایی دارند که شما آن ها را انتخاب می کنید؟

برند می تواند نماد، طرح، لغت، متن یا هر چیز دیگری باشد که مشتری با شنیدن یا دیدن آن ویژگی های خاصی از محصول در ذهنش تداعی شده و به راحتی می تواند محصول دارای برند خاص را با سایر محصولات مقایسه کند.

برند موجب ارزشمند کردن محصول و خدمات ارائه شده توسط شما می شود، با برند می توانید به تبلیغات رسانه ای، کاغذی و مجازی و … بپردازید.

اما به فرض مثال شما همین امروز متن یا طرحی را به عنوان برند برای محصولات خود در نظر گرفتید تا زمانی که آن را ثبت نکنید برند شما وجهه ی قانونی و رسمی نخواهد داشت و هر کس دیگری می تواند از ان استفاده کند.

رقبا و افراد سودجو می توانند محصولاتی مشابه با شکل ظاهری محصولات شما اما بی کیفیت تولید کنند و با برند شما در بازار عرضه نمایند و اعتبار برند شما را به خطر اندازند، و با این کار میزان سود و درآمد شما را کاهش دهند و در نهایت بخاطر اینکه شما ثبت برند انجام نداده اید سازمانی نیست تا از حقوق شما حمایت کند و اعتراض شما به جایی راه ندارد.

چه بسا که ممکن است در این فاصله رقیبی که به کپی برداری از برند شما پرداخته است برند را ثبت کند و دیگر هیچ راهی برای اثبات حق خود ندارید.

برای اینکه بتوانید به راحتی از حق و حقوق قانونی برخوردار شوید و دیگران امکان سوء استفاده از برند شما را نداشته باشند و در صورت سوء استفاده بتوانید شکایت نمایید و از حق و حقوق خود دفاع کنید باید ثبت برند انجام داده باشید.

 

برای ثبت برند چکار باید کرد؟

 

برای ثبت برند چکار باید کرد؟

انتخاب نام برای نشان تجاری (برند) محصولات و خدمات از اهمیت بالایی برخوردار است.

اسم جذاب، با معنی، با تلفظ راحت و ترجیحا هم معنی و سازگار با نوع فعالیت های خودتان انتخاب نمایید که که با یک بار شنیدن در ذهن مخاطب ثبت شود و مشتری هر بار که نام آن برند را می شنود یاد ویژگی های آن محصول بیفتد.

به سایت مرکز مالکیت معنوی وارد شوید و در بخش جستجو در علامت تجاری از نام برند مورد نظر خود استعلام بگیرید و مطمئن شوید که عنوان برند مدنظر شما قبلا در سامانه ثبت نشده باشد.

شخص متقاضی باید اظهارنامه موجود در سامانه مرکز مالکیت معنوی را که مبنی بر اعلام درخواستش بر ثبت برند می باشد را تکمیل نماید.

اسکن مدارک هویتی شامل کارت ملی و شناسنامه، اسکن مجوز فعالیت شامل جواز کسب یا جواز تاسیس و …، اسکن کارت بازرگانی (در صورت لاتین بودن برند)، اسکن تصویر برند در اندازه ۱۰ سانتی متر در ۱۰ سانتی متر، اسکن آگهی تاسیس و تغییرات در روزنامه رسمی (در صورتیکه ثبت برند برای اشخاص حقوقی باشد) باید در سامانه آپلود گردد.

اگر بررسی های لازم انجام گرفت و ثبت برند مورد تایید کارشناسان واقع شد باید کپی مدارکی که قبلا بصورت اسکن شده در سامانه بارگذاری شده بود در پاکت پستی قرار داده شود و به سازمان ارسال گردد.

هزینه حق الثبت باید پرداخت گردد و ثبت برند باید در دو مرحله البته با فاصله ی زمانی ۳۰ روز در روزنامه رسمی بصورت آگهی چاپ شود.

گواهینامه ثبت برند به مدت ده سال دارای اعتبار می باشد و پس از گذشت مدت زمان ۱۰ سال، به مدت ۶ ماه فرصت دارید تا برای تمدید گواهینامه ثبت برند اقدام کنید در غیر این صورت قابل تمدید نمی باشد و فاقد اعتبار می شود.

برای ثبت برند به کجا باید مراجعه کرد؟

همانطوری که در بالا مراحل ثبت برند را گفتیم شما می توانید برای ثبت برند به سامانه مرکز مالکیت معنوی بخش ثبت علائم تجاری مراجعه نمایید و خودتان صفر تا صد مراحل ثبت برند را انجام دهید.

اگر حوصله ی انجام کارهای ثبتی و حقوقی را ندارید و با محدودیت زمان مواجه هستید و از پیچ و خم های ثبت برند اطلاعاتی ندارید می توانید با ثبت آروین تماس بگیرید تا در کمترین زمان و بهترین نحو ثبت برند شما را انجام دهیم.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
مراحل ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها

مراحل ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها

مراحل ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها

در ابتدا باید بدانیم که مزایای ثبت شرکت چیست و چرا باید با ثبت شرکت بپردازیم؟ برای مطالعه بیشتر درباره مزایای ثبت شرکت اینجا کلیک نمایید.

تعیین نام تمامی شرکت ها در سراسر ایران ، فقط در تهران انجام می‌شود و شرکت‌هایی که در سایر شهرها ثبت می‌شوند؛ نیز جهت تعیین نام به تهران معرفی می‌شوند. در صورت کامل بودن مدارک تقدیمی، کارشناس اداره‌ی ثبت شرکت‌ها اقدام به تهیه‌ی پیش‌نویس آگهی ثبت نموده و به متقاضیان ثبت یا یکی از شرکا یا وکیل رسمی شرکت تحویل می‌شود.

جهت تعیین حق‌الدرج آگهی باید به «نمایندگی روابط عمومی» ‌مراجعه کرد.

درصورتی‌که کارشناس اداره، موضوع شرکت را نیازمند کسب مجوز از مرجع خاصی بداند از مرجع مزبور، استعلام می‌نماید.

سپس متقاضی باید مبلغی که بابت حق‌الثبت و حق‌الدرج آگهی، معین می شود؛ ‌به بانک و حساب تعیین‌شده، واریز کند و پس از آن فیش پرداخت حق‌الثبت و حق آگهی را به «‌واحد حسابداری» ‌اداره، تحویل و واحد مذکور، این امر را در ذیل برگه‌ی تقاضانامه، درج می‌کند و بعد مدارک به «واحد ثبت تأسیس و تغییرات» اداره‌ی ثبت شرکت‌ها تحویل و شرکت، ثبت‌می‌شود و امضایی دال بر برابر بودن ثبت با سند ‌از شرکا یا وکیل رسمی شرکت، اخذ می‌گردد.

سپس دو نسخه آگهی به امضای رئیس اداره رسیده و یک نسخه از تمامی مدارک در پرونده‌ی شرکت، ضبط و نسخه‌ی دوم جهت نگهداری در شرکت به متقاضی داده می‌شود و این سند «سند ثبت شرکت» ‌است، که این موارد توسط وکیل پرونده انجام می شود..

‌در نهایت، متقاضی، باید یک نسخه از آگهی را به «واحد روابط عمومی» ‌مستقر در اداره‌ی کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی و نسخه‌ی دیگر را به دفتر یک روزنامه‌ی رسمی جمهوری اسلامی ایران واقع در تهران، تسلیم کند.

با توجه به ماده‌ی ۶ نظامنامه‌ی قانون تجارت وزارت عدلیه و ماده‌ی ۱۹۷ قانون تجارت در ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت شرکت، باید خلاصه‌ی شرکت‌نامه و منضمات آن، توسط اداره‌ی ثبت در روزنامه‌ی رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت به خرج خود شرکت، منتشر شود.

 

به نکات زیر توجه نمایید :

الف: اظهارنامه‌ی ثبت شرکت از اوراق بهادار بوده که باید از اداره‌ی ثبت شرکت‌ها تهیه شود. برای دریافت اظهارنامه‌ی مزبور باید تقاضانامه‌ای دایر بر قصد تأسیس شرکت، تنظیم شود.

ب: شرکت‌نامه‌ی مذکور باید به صورت رسمی باشد. شرکت‌نامه نیز حاوی اطلاعات مذکور در فرم تقاضانامه است. به موجب ماده‌ی ۵ قانون طرح اصلاحی آیین‌نامه‌ی ثبت شرکت‌ها مصوب شهریور ماه ۱۳۴۰، اداره‌ی ثبت شرکت‌ها در تهران و دوایر ثبت شرکت‌ها در شهرستان‌ها، در ثبت شرکت‌نامه، قائم‌مقام دفترخانه‌های اسناد رسمی هستند و از این¬رو برای تنظیم شرکت‌نامه‌ی رسمی، نیاز به مراجعه به دفترخانه‌ی اسناد رسمی نیست.

ج: در صورت‌جلسه‌ی مذکور، نکات ذیل درج می‌گردد:

۱-زمان تشکیل جلسه،

۲‌- تصریح به اینکه اساسنامه، اظهارنامه و شرکت‌نامه به تصویب و امضای کلیه‌ی شرکای شرکت رسیده است؛

۳- تعیین و تصریح اعضای هیأت مدیره و مدت مدیریت آنها،

۴- تصریح به اینکه اعضای مدیر با امضای صورت‌جلسه‌ی مذکور، ‌قبول سِمت می‌نمایند؛

۵- تصریح به مبلغ سرمایه‌ی شرکت و پرداخت آن از طرف کلیه‌ی شرکا و تحویل آن توسط مدیرعامل و اقرار مدیرعامل به وصول سرمایه‌ی شرکت،

۶- تعیینِ دارندگانِ حق امضای اسناد تعهدآور شرکت،

۷- تعیین شخصی برای انجام کارهای لازم برای ثبت شرکت.

اخذ المثنی مدارک ثبتی شرکت

از دست دادن، از بین رفتن و یا مفقود شدن مدارک ثبتی شرکت ها یکی از موضوعاتی است که امکان دارد برای هر شرکتی اتفاق بیفتد.

* در این صورت چه باید کرد؟
در صورت از بین رفتن و یا مفقود شدن مدارک ثبتی شرکت ، می توان برای اخذ المثنی مدارک ثبتی از طریق اداره ثبت شرکت ها اقدام نمود.

نحوه ی درخواست اخذ المثنی مدارک ثبتی شرکت بدین گونه است که : وکیل رسمی دادگستری به همراه فرم مربوط به اخذ المثنی مدارک ثبتی شرکت که باید به امضای کلیه اعضای هیئت مدیره رسیده باشد به انضمام مدارک هویتی تمام اعضاء هیئت مدیره ، به اداره ثبت شرکت ها مراجعه نموده و پس از واریز فیش و تحویل مدارک تکمیلی جهت اخذ المثنی مدارک ثبتی شرکت اقدام نماید.

پس از تحویل مدارک به اداره، بخش مربوطه استعلام های لازم را انجام داده و پس از آماده نمودن مدارک درخواستی متقاضی ، جهت تحویل آن ها اقدام می نماید.

المثنی مدارک ثبتی شرکت ها شامل موارد زیر می باشد:

۱- شرکت با مسئولیت محدود: اساسنامه، تقاضانامه ، شرکتنامه ، صورتجلسه
۲- شرکت سهامی خاص: اساسنامه ، اظهارنامه ، صورتجلسه
۳- موسسه غیر تجاری: اساسنامه ، اظهارنامه ، صورتجلسه

* در صورت از دست دادن و یا نداشتن لیست سهامداران آیا امکان دسترسی به آن ها وجود خواهد داشت؟
در صورتی که هر یک از شرکت های سهامی خاص و یا سهامی عام لیست سهامداران ، تعداد دقیق سهام و یا ارزش سهام خود را نداشته باشند، باید به روش زیر عمل نمایند:

یکی از اشخاص دارای سمت در شرکت و یا وکیل رسمی شرکت ابتدا به شورای حل اختلاف مراجعه نموده و جهت اخذ نامه از اداره مذکور خطاب به اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید سپس با در دست داشتن این نامه و مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نسبت به اخذ لیست مربوط اقدام دهند.

 

برای ثبت چه شرکت هایی نیاز به دریافت مجوز داریم؟

برای اینکه لیست شرکت هایی که برای ثبت نیاز به دریافت مجوز دارد بسیار طولانی می باشد برای اینکه متوجه شوید آیا فعالیت مد نظر شما قبل از ثبت نیاز به دریافت مجوز از مراجع ذیصلاح را دارد یا خیر به این صفحه مراجعه نمایید.

هزینه ثبت شرکت

پس از اینکه اطلاعات لازم در مورد ثبت شرکت و مراحل آن را از این صفحه کسب کردید و تصمیم لازم را در مورد اینکه می خواهید چه شرکتی را ثبت نمایید اتخاذ کردید، مهمترین مساله ای که پیش می آید، اطلاع از هزینه های ثبت شرکت است تا بتوانید در مورد هزینه ها و دیگر مسائل تصمیم گیری نمایید.
البته به این نکته نیز توجه داشته باشید معیار های زیادی در تعیین هزینه ثبت شرکت دخیل است مثلا اگر شرکت تان کوچک باشد، هزینه روزنامه رسمی یک قیمت است، اگر شرکت تان بزرگ باشد ، هزینه روزنامه رسمی گران تر خواهد شد.

 

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
قوانین ثبت شرکت

قوانین ثبت شرکت

قوانین ثبت شرکت گستردگی بالایی دارد اما اگر بخواهیم به بارزترین و مهم ترین آن ها اشاره کنیم می توان از اینجا شروع کرد که : برای داشتن هر حرفه و یا کسب و کاری، داشتن طرحی از پیش تعیین شده، همراه با برنامه ریزی دقیق و حرفه ای از نظر مالی و اجرایی، می تواند از اولین قدم و اساسی ترین گام ها باشد.

از این رو ثبت شرکت و آگاه شدن از قوانین ثبت شرکت اولین گام برای شروع یک کسب و کار است که باید آن را مد نظر قرار داد.

براساس اینکه هدف شما از ثبت شرکت چه می تواند باشد، قوانین ثبت شرکت، مراحل و شرایط آن در نظر گرفته می شود.

برخی افراد با هدف نوآوری در کار و حرفه و ارائه ایده های نو یا طراحی وب سایت های اینترنتی، برای ثبت شرکت خود اقدام می کنند؛ و یا برخی دیگر بدون هیچ ایده ای، به سبب داشتن یک شرکت رسمی قانونی برای ادامه حیات شرکت ، اقدام به ثبت شرکت می کنند.

در ایران نیز ثبت شرکت ها بر اساس اهداف و نوع ثبت به صورت های مختلفی انجام می گیرد.

در گذشته شرایط و مراحل قوانین ثبت شرکت با طی پروسه بسیار سخت و زمان بر اداری صورت می گرفت.

اما امروزه این پروسه به دلیل الکترونیکی شدن، بسیار سریع تر و با صرف زمان و هزینه ثبت شرکت کمتری قابل پیگیری و ثبت می باشد.

همین امر سبب گسترش ثبت انواع شرکت خدماتی، ثبت شرکت های بازرگانی و به تفکیک مناطق مختلف مانند ثبت شرکت در تهران وغیره شده است؛ تا از این طریق بتوانند علاوه بر معرفی خدمات و محصولات خود، در رقابت با سایر رقبای کاری خود، موفق تر باشند و بهتر عمل کنند.

به دلیل اهمیت موضوع ثبت شرکت، می خواهیم به مهم ترین مباحث و موضوعات کلیدی در حیطه قوانین ثبت شرکت، فرایند و شرایط آن بپردازیم.

از جمله مهم ترین این موضوعات عبارتند از:
۱٫ ثبت شرکت و ضرورت آن
۲٫ فرایند کلی ثبت شرکت
۳٫ قوانین ثبت شرکت
۴٫ شرایط اساسی ثبت شرکت
۵٫ شرایط تکمیلی ثبت شرکت
۶٫ ثبت شرکت و ضرورت آن

ثبت شرکت و ضرورت آن

شرکت و شریک شدن در کاری یا فعالیتی باعث می شود بر اساس قانون کار و تجارت، موضوع ثبت شرکت مطرح گردد.

این شراکت و همدستی یا همراهی در کار، می تواند شامل امور تجاری، کشاورزی، صنعتی، راه و ترابری، ساختمان، معادن، تولیدات و غیره شود.

لذا با آگاهی از مراحل و شرایط ثبت شرکت، می توان بدون کوچک ترین مشکلی برای ثبت شرکت خود اقدام نمود.

بر طبق قوانین ثبت شرکت اعم از تجاری، مدنی و محاسبات عمومی، شرکت ها به سه دسته تقسیم بندی می شوند، این سه دسته عبارتند از :

شرکت های دولتی: منظور شرکت هایی هستند که بنا و اساس آن دولتی است و بیش از ۵۰ درصد از سرمایه آن به دولت تعلق دارد. بنابراین هر نوع شرکتی که سرمایه گذاری آن از طریق دولت صورت گیرد، شرکت دولتی اطلاق می شود.

شرکت های مدنی: منظور شرکت هایی هستند که مابین افراد با فعالیتی مشترک انجام می شود؛ این فعالیت می تواند جهت خرید و فروش، خدماتی و پیشه وری و یا کسب و کارهای دیگر انجام شود. در این نوع شرکت ها، سهام و ضرر و زیان بین همه شرکا یکسان و برابر است.

شرکت های تجاری: منظور شرکت هایی هستند که با هدف تجاری، و مشخص شدن میزان سهام، حدود اختیارات و سمت ها، بین افراد حقیقی یا شرکا تشکیل می شود.

از مشخصه های شرکت های تجاری، مشخص بودن سود و زیان، مبادلات بازرگانی و تجاری، سازمانی مستقل و همکاری دو یا چند نفر با هم می باشد. این نوع شرکت ها در ۷ گروه قرار می گیرند.

این هفت گروه عبارتند از :

شرکت های تجاری – سرمایه ای
شرکت های تجاری مختلط
شرکت های تجاری سهامی- غیر سهامی
شرکت های تجاری با مسئولیت محدود
شرکت های تجاری نسبی
شرکت های تجاری تعاونی
ضرورت ثبت شرکت ها
اعم از شرکت های دولتی، مدنی، تجاری و یا شرکت های داخلی و خارجی و یا حتی شرکت های صنفی و بیمه ای، نوعی ثبت حقیقی و حقوقی برای آن شرکت ها خواهد بود؛
با ثبت قانونی در اداره ثبت شرکت ها، فعالیت آنها جنبه ای رسمی پیدا خواهد کرد.

فرایند کلی ثبت شرکت

فرایند کلی ثبت شرکت می تواند در پروسه و مراحل مختلف، براساس نوع شرکت ثبتی صورت گیرد؛ اما آنچه در قوانین ثبت شرکت و فرایند کلی آن مهم می باشد، اساس و پایه اصلی ثبت شرکت ها است؛ که در انواع مختلف شرکت ها، به صورت مشابه، عملی و قابل اجرا خواهد بود.

فرایند کلی ثبت شرکت شامل مواردی است که در ادامه تشریح می گردد:

در فرایند ابتدایی مراحل و قوانین ثبت شرکت، باید شرکا مشخص گردند و با توجه به نوع شرکت، می تواند شرکای دو یا چند نفره را در بر گیرد.

مثلاً برای شرکت های سهامی، حداقل شرکا ۳ نفر و برای شرکت های با مسئولیت محدود، حداقل شرکا باید ۲ نفر باشد. در این میان پیدا کردن شریکی مناسب که بتوانید به او اطمینان داشته باشد، از اهم مواردی است که در فرایند کلی ثبت شرکت، باید به آن توجه نمود.

در مرحله بعد براساس قوانین ثبت شرکت و شرایط موجود در سال ۹۸ می بایست افراد حقیقی یا حقوقی به سامانه الکترونیکی اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات تجاری و غیر تجاری مراجعه کنند و اطلاعات خود را در سامانه وارد نمایند و دیگر اسناد و مدارک لازم را به صورت اسکن شده، در سامانه بارگذاری نمایند.

در مرحله دیگر قوانین ثبت شرکت، لازم است نام شرکت، مدت زمان فعالیت شرکت، آدرس شرکت، میزان سرمایه اولیه شرکت با توجه به نوع شرکت و نام هریک از شرکا تکمیل و ثبت گردد.

در ادامه نیز، با ارائه کلیه مدارک شناسایی سهامداران، اعضای هیأت مدیره، اعضای شرکت، میزان سهام و سرمایه سهامداران، سمت و جایگاه آنها در شرکت و ثبت شعب یا شعبات دیگر شرکت باید انجام گیرد.

در ادامه فرایند و قوانین ثبت شرکت، می بایست کلیه مدارک شرکت نظیر، دو نسخه اظهارنامه، دو نسخه متن صورتجلسه مؤسسین و مجمع عمومی، دو نسخه اساسنامه، دو نسخه شرکت نامه، مجوز فعالیت شرکت در صورت نیاز، مدارک عدم داشتن سوء پیشینه مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره و اصل وکالت نامه به صورت اسکن شده در سامانه مذکور درج و بارگذاری شود.

پایان کار نیز پست کردن مدارک به اداره ثبت شرکت ها می باشد. بعد از بررسی و ارزیابی های لازم، کارشناسان اداره ثبت شرکت ها با پذیرش و یا رد مدارک ارسالی، نتیجه را به متقاضیان اعلام می کنند.

در صورت پذیرش مدارک و دریافت گواهی تأیید کارشناسان مربوطه، متقاضیان یا وکلای قانونی آنها با در دست داشتن کلیه مدارک هویتی و مراجعه مستقیم به اداره ثبت شرکت ها، مرحله پایانی ثبت شرکت خود را به انجام رسانده و شرکت خود را به صورت رسمی ثبت می نمایند.

در صورت رد مدارک متقاضی یا متقاضیان، لازم است مدارک را بررسی کرده و با رفع نواقص آن، مجدداً مدارک را برای بررسی کارشناسان اداره ثبت شرکت ها، در سامانه بارگذاری کنند؛ تا مورد بررسی کارشناسان قرار گیرد و نتیحه رد یا پذیرش آن، متعاقباً به متقاضیان اعلام گردد.

مهمترین قوانین ثبت شرکت

قوانین ثبت شرکت مانند هر فرآیند دیگری بر پایه قوانینی خاص و ویژه می باشد؛ که روند ثبت شرکت را تسریع و بهبود می بخشد. در اینجا به تشریح برخی از قوانین ثبت شرکت اقدام می شود.

 

قوانین ثبت شرکت

قوانین ثبت شرکت با انعقاد قرارداد:

از مهم ترین مباحث مربوط به قوانین ثبت شرکت، انعقاد قرارداد می باشد. این قرارداد بر اساس قواعدی ویژه منعقد می شود. قرارداد باید با اطلاع و آگاهی شرکا و با رضایت کامل آنها همراه باشد.

• قوانین ثبت شرکت درباره مشخص کردن شرکا و خصایص آنها.
• قوانین ثبت شرکت درباره تعرفه های ثبتی در شرکت های تجاری و غیر تجاری.
• قوانین ثبت شرکت مربوط به ثبت نمایندگان جدید شرکت.
• قوانین ثبت شرکت درباره تنظیم اوراق و مدارکی که باید ضمیمه اظهارنامه گردد.
• هر شرکتی که در خاک ایران تشکیل و ثبت شود، براساس قوانین ثبت شرکت، ایرانی محسوب می گردد؛ و باید تشکیلات شرکت وی نیز مطابق با قوانین تجارت ایران باشد.
• شرکت خارجی هنگامی می تواند در کشور ایران ثبت شرکت یا شعبه داشته باشد که در ممکلت خود، ثبت قانونی شده باشد.
• قوانین ثبت شرکت با مشخص شدن چارچوب و موضوع اصلی فعالیت شرکت.
• شرکت های بیمه ای داخلی یا خارجی باید بر اساس نظام نامه های قوه قضاییه تنظیم شده باشند.
• قوانین ثبت شرکت و حق الثبت تغییرات شرکت، در هر بار تغییر، تابع تعرفه های نظام نامه و مندرجات قوانین تجارت خواهد بود.
• حق الثبت شرکت های تجاری و غیر تجاری بر اساس میزان سرمایه آنها خواهد بود؛ به عنوان مثال، حق الثبت شرکت تجاری با توجه به سرمایه اولیه دو میلیون ریالی، به ازای هر ده هزار ریال، صد و شصت ریال خواهد بود. حق الثبت شرکت غیر تجاری با سرمایه دو میلیون ریال، به صورت مقطوع پنج هزار ریال خواهد بود.
• قوانین ثبت شرکت با انتشار آگهی ثبت شرکت در روزنامه های رسمی کشور.

اهمیت و ضرورت ثبت شرکت و قوانین ثبت شرکت

• ثبت شرکت موجب می شود که کلیه فعالیت های شرکت، اعم از فعالیت های مالی، حقوقی، اجرایی، بیمه ای و غیره، جنبه قانونی پیدا کند.
• ثبت شرکت موجب می شود که یک شرکت معرفی شده و در سطح ملی و حتی بین المللی مطرح گردد.
• با ثبت شرکت، امکان ثبت برند برای تولیدات و محصولات آنها امکان پذیر می گردد.
• ثبت شرکت موجب می شود یک شرکت بتواند قراردادهای خود را با سایر ارگانهای دولتی و خصوصی عقد نماید.
• ثبت شرکت موجب می شود که مناقصات و مزایده های دولتی که با بیشترین سود همراه است، شامل شرکت مذکور گردد.
• ثبت شرکت موجب انعقاد قرار دادهای کلان با سرمایه گذاران بزرگ خواهد شد.
• ثبت شرکت به کلیه برنامه های شرکت، جنبه رسمی و قانونی می بخشد.
• ثبت شرکت موجب می شود کلیه قراردادها و اسناد شرکت رسمیت پیدا کند.

ثبت شرکت موجب می شود میزان سهام و سود و سمت مشخص شود و از این طریق سهام داران، مؤسسین و شرکا از شرکت و کلیه قراردادهای شرکت اطمینان حاصل کنند.

 

قوانین ثبت شرکت

 

شرایط اساسی ثبت شرکت

برخی از شرایط و قوانین ثبت شرکت لازم و ضروری می باشد. تشکیل شرکت ها با عقد قرار داد بین شرکا براساس قوانین ثبت شرکت منعقد می شود. عقد قرارداد بین شرکا باید تابع قوانین ثبت شرکت باشد. از شرایط اساسی ثبت شرکت که مهر تأییدی بر صحت قرارداد بین شرکا خواهد بود، می توان به موارد زیر اشاره نمود:

مشروعیت معاملات و قرارداد مابین شرکا باید معلوم و مشخص گردد.
اهداف و رضایت مندی شرکای شرکت باید در معاملات در نظر گرفته شود.
اهلیت و خصوصیت های مهم(سلامت ) طرفین معامله باید درج و تأیید گردد.
چارچوب فعالیت شرکت برای هر کدام از شرکا مشخص شود.

برخی دیگر از شرایط ویژه در ثبت شرکت ها عبارتند از:

مشخص نمودن سهام، سمت، سود و زیان، سرمایه اولیه و غیره

تشریفات لازم ثبت شرکت

برای ثبت شرکت می بایست تشریفات لازم ثبت شرکت برای متقاضیان فراهم شود؛ تا براحتی اقدام به ثبت شرکت نمایند. این تشریفات می تواند شامل مدارک مورد نیاز با توجه به نوع شرکت داخلی یا خارجی باشد؛ که باید تهیه و تنظیم گردند.

به طور مثال، در ثبت شرکت های داخلی یا ایرانی:

۱٫ تهیه اساسنامه ثبتی شرکت
۲٫ تهیه اظهارنامه یا تقاضا نامه ثبتی شرکت
۳٫ تهیه صورتجلسه مجمع عمومی و مؤسسین
۴٫ تهیه مجوز فعالیت شرکت
۵٫ تهیه گواهی بانکی مبنی بر ۳۵ درصد سرمایه اولیه
۶٫ کلیه مدارک تهیه و تنظیم شود و به اداره ثبت شرکت ها تسلیم گردد. این در حالی است که در ثبت شرکت یا شعبه خارجی در کشور، تشریفات لازم برای ثبت شرکت نیز باید عملی و اجرایی گردد. از جمله تشریفات لازم برای ثبت شرکت خارجی می توان موارد زیر را بر شمرد.
۷٫ مشخص نمودن نوع شرکت ثبتی
۸٫ مشخص نمودن فعالیت و موضوع کاری شرکت ثبتی
۹٫ مشخص کردن شماره ثبت شرکت مادر
۱۰٫ معرفی شعب و نمایندگان جدید شرکت ثبتی
۱۱٫ معرفی سایر شعبات شرکت در ایران
۱۲٫ مشخص نمودن تابعیت شرکت ثبتی

می بایست کلیه مدارک فوق، به زبان فارسی ترجمه گردد و سپس، ثبت شعب شرکت خارجی به تأیید نمایندگان شرکت متبوع رسیده و گواهی تأیید آن صادر شود.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
نحوه صدور کارت بازرگانی

نحوه صدور کارت بازرگانی

اگر قصد واردات یا صادرات کالایی را دارید اولین کلمه‌ای که به گوشتان می‌خورد کارت بازرگانی و نحوه صدور کارت بازرگانی خواهد بود.

هر فرد یا شرکتی برای واردات و صادرات کالاهای مجاز به کارت بازرگانی نیاز دارد. کارت بازرگانی توسط اتاق تعاون ایران در تهران یا سایر شهرستان‌ها صادر می‌شود که پس از تائید سازمان صنعت، معدن و تجارت معتبر خواهد بود. این کارت برای افراد، به صورت کارت بازرگانی حقیقی و برای شرکت‌ها به صورت کارت بازرگانی حقوقی صادر می‌شود.

 

کارت بازرگانی

بر اساس تعریف گمرک، کارت بازرگانی مجوزی است که دارنده آن چه شخصی حقیقی باشد چه شخصیتی حقوقی، می‌تواند با داشتن آن اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا کند. این تجارت از ثبت سفارش و ترخیص کالا تا واردات از مناطق آزاد، حق العمل‌کاری در گمرک و صادرات کالاهای مجاز را در بر دارد.

ثبت‌نام اولیه‌ی اخذ کارت بازرگانی به صورت اینترنتی انجام می‌شود اما حضور متقاضی یا نماینده‌ی قانونی او در مرحله‌ی برابراصل و اخذ کارت الزامی است. در ادامه به بررسی بیشتر به نحوه صدور کارت بازرگانی حقیقی و حقوقی می‌پردازیم.

 

شرایط صدور

الف) اشخاص حقیقی ایرانی

داشتن حد اقل ۲۱ سال تمام
برگ پایان خدمت نظام و یا برگ معافیت برای آقایان
داشتن سه سال سابقه فعالیت های تجاری / تولیدی به تائید دونفر از دارندگان کارت بازرگانی و یا داشتن مدرک مجوز تولید صادره یکی از وزارتخانه متبوع
داشتن محل کسب ( متناسب با رشته فعالیت ) اعم از ملکی/ استیجاری
داشتن دفاتر قانونی با ارائه اظهار نامه های ثبتی
داشتن حساب جاری معتبر نزد یکی از بانک‌های عامل کشور

ب) اشخاص حقیقی غیرایرانی

داشتن کلیه شرایط مقرر برای اشخاص ایرانی به استثنای برگ پایان خدمت نظام/ معافیت
داشتن پروانه کار و اقامت معتبر

 

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده صدورکارت بازرگانی اشخاص حقوقی

اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکت ها رسیده باشد.
اصل گواهی پلمپ دفاتر ، از اداره ثبت شرکت ها
برای دریافت اظهارنامه و گواهی پلمپ به نزدیکترین دفتر پست و اداره ثبت شرکت ها مراجعه فرمائید.

نحوه صدور کارت بازرگانی در خصوص شرکت های با مسئولیت محدود ارائه یک برگ کپی تقاضانامه ثبت شرکت های داخلی و شرکت نامه رسمی که ممهور به مهر اداره ثبت شرکت ها باشد الزامی است؛ در خصوص شرکت های سهامی خاص و عام ارائه یک برگ کپی اظهار نامه ثبت شرکتهای سهامی خاص یا عام که ممهور به مهر اداره ثبت شرکت ها باشد الزامی است.

 

نحوه صدور کارت بازرگانی

 

 

اصل گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل

فرم دال تکمیلی از سایت به همراه امضاء مدیرعامل، مهر شرکت و گواهی امضاء در دفتر اسنادرسمی
اصل گواهی موضوع ماده ۱۸۶ق.م .م مربوط به آخرین سال عملکرد مبنی بر بلامانع بودن صدورکارت بازرگانی در سال جاری به آدرس دفتر مرکزی شرکت
روزنامه رسمی تاسیس و کلیه تغییرات شرکت تا این تاریخ، موضوع فعالیت شرکت بایستی درراستای صادرات و واردات کالا باشد
اصل کارت ملی مدیرعامل در صورت داشتن هر گونه تغییرات در مشخصات سجلی اسکن و بارگذاری تصویرشناسنامه از تمامی صفحات الزامی میباشددو قطعه عکس جدید، تمام رخ ، ساده رنگی و با پشت زمینه سفید
اصل مدرک تحصیلی معتبر حداقل دیپلم متوسطه مدارک خارج از کشور پس از ارزشیابی توسط اداره دانش آموختگان وزارت علوم مورد پذیرش می باشد.

تبصره هایی در نحوه صدور کارت بازرگانی :

۱ – دارندگان پروانه بهره برداری صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدمات فنی مهندسی وخدمات فناوری
۲ – اطلاعات و ارتباطات ICTازمراجع ذیربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه، ازارائه مدرک فوق معاف می باشند.
۳ – اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان
۴ – تبصره متقاضیانی که سن آنان۵۱ سال تمام باشد از ارائه پایان خدمت معاف می باشند.
۵ – داشتن حداقل سن۲۳ سال تمام
۶ – اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاری وحسن اعتبار بانکی به نام متقاضی
۷ – فقط روی فرم الف قابل قبول است با مهر امضای رئیس شعبه
۸ – ضمنا حسابهای جاری شتاب مربوط به شهرستانها در صورتیکه روی فرم الفتایید شده باشد قابل قبول است.

ارائه یکی از مدارک مالکیت ذیل :

الف:اصل سند مالکیت شش دانگ به نام شرکت، به آدرس دفتر مرکزی
ب:اصل اجاره نامه محضری معتبر به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی
ج:اصل اجاره نامه بنگاه املاک دارای کد رهگیری به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفترمرکزی

مدرک تولیدی معتبر از یکی از وزارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی صنوف تولیدی دارای پروانه کسب مشمول این بند نمی گردند.

کد اقتصادی جدید و یا ارائه تاییدیه پیش ثبت نام در سایت  tax.ir  و تعهد مبنی بر ارائه کد اقتصادی جدید پس از صدور

 

نحوه صدور کارت بازرگانی

 

 

به نکات زیر توجه فرمایید :

* کارمندان تمام وقت دستگاههای دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.

* ارائه حداقل مدرک تحصیلی دیپلم الزامی است.

* حضور مدیرعامل و یا نماینده قانونی او در مراحل برابراصل نمودن مدارک الزامی است.

* برای هر واحد ملکی فقط یک کارت بازرگانی صادر می گردد

* حضور مدیرعامل در کلاسهای آموزشی بر اساس نوع مدرک تحصیلی الزامی است.

* کلیه مدارک در محل اتاق برابر اصل می گردد.

* متقاضیان محترم درانتخاب رشته فعالیتهای خاص درزمان تکمیل اطلاعات ثبت نامی از طریق

* واگذاری کارت بازرگانی به دیگران باعث زیان شما خواهد شد.

* افرادی که کارت بازرگانی شما را اجاره می نمایند پرداخت مالیات بر درآمد را نمی پذیریند.

* بسیاری از کسانی که کارت بازرگانی خود رابه دیگران واگذار نموده اند بعلت بدهی مالیاتی ممنوع الخروج شده اند.

سایت این اتاق دقت فرمایند که رشته های انتخاب شده در راستای نیازهای وارداتی آنان باشد زیرا تنها واردات در چهارچوب رشته های انتخابی امکان پذیر خواهد بود وبرای صادرات کالا محدودیتی وجود ندارد.

شرایط و نحوه صدور کارت بازرگانی برای غیر ایرانیان

۱-داشتن کلیه شرایط مقرر برای اشخاص ایرانی باستثنای برگ پایان خدمت وظیفه یا برگ معافیت

۲-داشتن پروانه کار و اقامت

۳-عمل متقابل کشور متبوع آنها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور. در موارد خاص که صدور کارت بازرگانی بدون توجه به عمل کشور متبوع متقاضی به تشخیص وزارت بازرگانی ضرورت داشته باشد، وزارت مذکور می‌تواند مجاز بودن صدور کارت بازرگانی برای این قبیل متقاضیان را بدون رعایت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اعلام نماید.

ابطال کارت بازرگانی

الف: ابطال اختیاری (انصراف)

اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در صورت انصراف از داشتن کارت بازرگانی می‌توانند با ارایه مدارک ذیل به اتاق‌های بازرگانی و تعاون، اداره کل مقررات صادرات و واردات یا کل بازرگانی استان‌ها تقاضای ابطال کارت بازرگانی نمایند.
ب: ابطال اجباری

در صورتی که بعد از صدور کارت بازرگانی مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت می‌باشد و یا بعد از صدور فاقد شرط یا شرایط مذکور گردیده است، وزارت بازرگانی می‌تواند راساً نسبت به ابطال کارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون حسب مورد برساند، لکن در صورتی که این امر برای اتاق بازرگانی، صنایع یا اتاق تعاون مشخص گردد باید موضوع را جهت ابطال به وزارت بازرگانی منعکس نماید. (بند ۶ ماده ۱۰ مقررات صادرات و واردات)

ضمناً اشخاصی که مرتکب قاچاق شوند طبق ماده ۳۰ قانون امور گمرکی ایران اگر دارای کارت بازرگانی باشند در صورت محکومیت علاوه بر مجازات‌های مربوطه از عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا شعب آن در شهرستان‌ها به طور موقت یا دایم محروم و کارت بازرگانی آنان نیز باطل می‌شود.

در صورتی که موضوع به دادگاه ارجاع نشده باشد بنا به پیشنهاد گمرک و تشخیص کمیسیون مرکب از نمایندگان وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اداره کل گمرک ممکن است به صورت موقت یا دایم از عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران محروم گردند.

در هر حال این اقدام مانع از تعقیب مرتکب در مراجع قانونی نخواهد شد.

تبصره ۱: محرومیت از عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مانع از ترخیص کالایی که طبق مقررات قبل از محرومیت برای گشایش اعتبار شده یا حمل گردیده نخواهد بود. (ماده ۳۰ قانون امور گمرکی).

تبصره ۲: به هر جهت ابطال کارت بازرگانی چه به صورت اختیاری و چه به صورت اجباری توسط اداره کارت بازرگانی، معاونت بازرگانی خارجی و وزارت بازرگانی انجام‌پذیر است.

در طی مراحل ثبت درخواست لازم است تا متناسب با نوع درخواست، فرم های گواهی از سامانه چاپ گرفته شده و جهت تایید به مراکز مربوطه به شرح زیر مراجعه شود:

• برای دریافت گواهی عدم سوء پیشینه به نزدیک ترین دفتر پلیس+ ۱۰مراجعه نمایید.

• برای دریافت گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم به حوزه مالیاتی محل کار (برای کارت های حقیقی) دفتر مرکزی (برای کارت های حقوقی) مراجعه نمایید.

• برای تایید فرم حساب و حسن اعتبار بانکی (فرم الف) به بانکی که حساب جاری در آن دارید مراجعه نمایید.

• برای تایید فرم تعهد و گواهی امضاء (فرم د) به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایید.

• برای دریافت مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی به شعبه بیمه محل کار(برای کارت های حقیقی) دفتر مرکزی (برای کارت های حقوقی) مراجعه نمایید.

• برای دریافت اظهار نامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی و گواهی پلمپ دفاتر به نزدیک ترین دفتر پست مراجعه و پس از دریافت دفاتر قانونی (دفتر روزنامه و کل) به اداره ثبت شرکت های محل مراجعه نمایید.

• برای دریافت فرم پیش ثبت نام کد اقتصادی به سایت Tax.gov.irمراجعه نمایید.

• برای دریافت تایید صلاحیت مدیران خارجی (ویژه مدیرعاملان غیر ایرانی) به سفارتخانه متبوع مراجعه نمایید.

ضوابط آموزش متقاضیان کارت بازرگانی جدید (صدوری) (اخذ کارت بازرگانی) اعم از حقیقی و یا حقوقی

در اجرای تبصره ۱جزء ۱۱-۱-۲بند ۲ماده ۱۱آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و در راستای ارتقاء سطح علمی متقاضیان دریافت کارت بازرگانی جدید، حضور در دوره های آموزشی برای کلیه متقاضیانی که برای اولین بار اقدام به دریافت کارت بازرگانی می نمایند به شرح ذیل الزامی می باشد.

سه در هزار درآمد مشمول مالیات و یک در هزار فروش سهم اتاق بازرگانی جهت تمدید کارت بازرگانی

مدارک مورد نیاز جهت پرداخت سه درهزار درآمد مشمول مالیات :

اصل و تصویر برگ تشخیص یا قطعی سالهایی که به اتاق ارائه نگردیده است .

مدارک مورد نیاز جهت پرداخت یک درهزار فروش کالا و خدمات :

تصویر اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده سالهای ۱۹۳۹-۱۹۳۲-۱۹۳۱ بر اساس ماده ۷۷قانون برنامه پنجم توسعه ، متقاضیان تمدید کارت بازرگانی مکلف هستند یک در هزار رقم فروش کالا و خدمات خود را به اتاق های بازرگانی و تعاون پرداخت نمایند.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
اخذ جواز تاسیس در تهران

اخذ جواز تاسیس در تهران

جواز تاسیس یکی از اولین و مهم ترین مجوزهایی می باشد که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به متقاضیان احداث یک واحد صنعتی ارائه می شود؛ آروین شما را برای اخذ جواز در تهران یاری می کند؛ کافیست با ما تماس بگیرید.

منظور از اخذ جواز تاسیس دریافت گواهی و مجوزی می باشد که برای سرمایه گذار و تولید در شهرک های صنعتی صادر می شود.
که به متقاضی اجازه داده می‌شود تا نسبت به انجام فعالیت مذکور در محدوده‌ای که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در نظر گرفته است، فعالیت کند.

جواز تاسیس با توجه به نوع محصول از وزارت صنعت،معدن،تجارت یا جهاد کشاورزی یا وزارت بهداشت و… اخذ می شود.

يك نسخه از جواز تاسيس صادرشده را جهت اطلاع به دستگاهاي دولتي ذيربط، دفتر آمار و اطلاع‌رساني وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت كار و امور اجتماعي، اداره كل نظارت بر امور داروئي و اداره كل نظارت بر مواد غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (در مورد فعاليت‌هاي صنعتي مرتبط با صنايع غدايي، بهداشتي و آرايشي ارسال مي‌شود.

به عنوان مثال : برای تولید کالاهایی نظیر سرنگ، نخ های جراحی و … یا احداث کارخانه های دارو سازی و کارخانه های مواد غذایی قبل از هر کاری اخذ مجوز از وزارت بهداشت الزامی می باشد.

از مزایای اخذ جواز تاسیس همانطور که به آن اشاره ای شد؛ می‌توان به واگذاری زمین در یکی از شهرک‌های صنعتی به صاحبان مجوز در ازای اخذ ۳۰% هزینه به صورت نقدی و ۷۰% بصورت وام اشاره کرد.
* این وام به صورت بدون بهره و نحوه بازپرداخت به صورت ۳۶ ماهه می‌باشد که هر ۳ ماه یکبار سررسید می‌گردد.

 

اخذ جواز تاسیس در تهران

 

 

دیگر مزایای کسب جواز تاسیس :

امکان شرکت در نمایشگاههای تجاری داخلی و خارجی
امکان دریافت وام و تسهیلات دولتی با سود تولیدی و تنفس یک الی دو سال و باز پرداخت بلند مدت
در دسترس بودن پیش طرح توجیهی (PFS) تایید شده توسط کارشناسان مرجع صادر کننده برای ارائه و جذب سرمایه گذاری

مدت اعتبار اخذ جواز تاسیس از زمان دریافت و ثبت در سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت به مدت یک سال می‌باشد و تمدید آن، منوط به ارائه گزارش پیشرفت فیزیکی با شرط عملیات اجرائی مانند خرید زمین، تامين آب و برق، اخذ پروانه ساختمان و گزارش کار برای هر دو ماه یک بار می‌باشد و در غیر این صورت مجوز صادره باطل، و امتیازات آن سلب خواهد شد.

از آنجایی که فرآیند اخذ جواز تاسیس صنایع امری کاملاً تخصصی است و نیاز به اطلاعات صاحبان فن و تخصص دارد، لذا کارشناسان متخصص ثبت آروین آماده ارائه خدمات به شما عزیزان می‌باشند تا به صورت حرفه ای و در حداقل زمان در دریافت جواز تاسیس در استان تهران همراه شما سروران ارجمند باشند.

نکته ۱ : برای ثبت برند فارسی ، اخذ جواز تاسیس مرتبط لازم است.
نکته ۲ : اخذ جواز تاسیس در تهران به دلیل آلودگی خیلی زیاد هوا برای همه ی کالا ها به جز مواد غذایی به دلیل فقط در شهرک سالاریه امکان پذیر می باشد.
نکته ۳ : جواز تاسیس قابل انتقال به افراد دیگر می باشد.
نکته ۴ : پس از اخذ جواز تاسیس می توان برای دریافت پروانه بهره برداری و خرید زمین در شهرک های صنعتی با توجه به متراژ درج شده در جواز اقدام کرد. در واقع گرفتن جواز تاسیس پیش نیاز برای خرید زمین و اخذ پروانه بهره برداری می باشد

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
دریافت سریع کد اقتصادی

دریافت سریع کد اقتصادی

تمامی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که به کار تولید , مونتاژ , واردات و صادرات و هر نوع فعالیت تجاری و توزیع هر نوع کالا و کارهای خدماتی مشغول به فعالیت هستند ملزم به اخذ کد اقتصادی هستند که ما در ثبت آروین می توانیم شما را با دریافت سریع کد اقتصادی یاری کنیم.

کلیه افرادی که اشتغال به امور فوق را دارند و دارای جواز کسب و کار از مراجع مربوطه و یا در حال فعالیت تجاری در مکان خاصی هستند موظف به دریافت این کد هستند.
لازم به ذکر است که افرادی با شغل های زیر نیازمند به دریافت کد اقتصادی نمی باشند:

۱- اشخاص حقیقی که به فعالیت هنری مانند طراحی ، خطاطی ، فیلمسازی ترجمه کتاب ، گرافیک و … مشغول هستند.
۲- اشخاص حقیقی که به تحقیق و یا مشاوره فنی اشتغال دارند.
۳- اشخاص حقیقی که به فعالیت پیمانکاری می پردازند.
( به شرط اینکه ارزش پیمانکاری و یا مبلغ دریافتی کل پیمان های ۱ سال از مبلغ پنجاه میلیون ریال بیشتر نباشد.)

* اشخاصی که قبلا به دریافت کد اقتصادی پرداخته اند نیز باید به دریافت سریع کد اقتصادی جدید بپردازند.

تفاوت بین کد اقتصادی جدید و کد اقتصادی قدیم :

سازمان امور مالیاتی و گمرک در اطلاعیه ای اعلام کرد که برای توسعه خدمات الکترونیکی در جهت اجرای طرح جامع مالیاتی و گمرک و برای تشویق و توسعه خود اظهاری نسبت به ثبت نام الکترونیکی و دریافت کد یا شماره اقتصادی ، برای آسان تر انجام شدن امورات مالیاتی بهره‌مندی از تسهیلات مالیاتی نسبت به ثبت‌ نام جامع الکترونیکی اقدام شود.

اقدام جهت دریافت کد اقتصادی جدید برای کلیه مودیان حقوقی (ادا کنندگان مالیات) اجباری می باشد ، به دلیل اینکه کد اقتصادی جدید جایگزین شماره قبلی در نظام مالیاتی ، گمرکی و اقتصادی کشور خواهد شد.

این کد با کد ۱۲ رقمی که در حال حاضر تشکیل پرونده و تعیین حوزه توسط اداره امور مالیاتی صادر می شود ، متفاوت است.

برای اخذ شماره اقتصادی جدید ، لازم است تشکیل پرونده در دارایی انجام شده باشد پس از آن باید نسبت به دریافت کد جدید از طریق ثبت نام سیستمی سه مرحله ای اقدام شود.

* لازم به ذکر است که هر دو کد ، ۱۲ رقمی می باشند و هر دو هم از اداره دارایی صادر می شوند.

با کد اقتصادی قدیم ، تشکیل پرونده در دارایی و تعیین حوزه مالیاتی انجام می شود.

کاربرد کد اقتصادی جدید برای سیستم جامع مالیاتی جدید طراحی شده است که در حال حاضر کدی صادر نشده و فقط ثبت نام انجام می گیرد و کد رهگیری ثبت نام ارائه داده می شود.

اخذ کد اقتصادی جدید برای ثبت نام موارد زیرالزامی می باشد و مودیان قبل اقدام برای دریافت هر کدام از مدارک باید به پیش ثبت نام کد اقتصادی جدید بپردازند.

۱- ارزش افزوده
۲- دریافت کارت بازرگانی
۳- اظهارنامه مالیاتی
( به این دلیل که اظهارنامه های مودیان مالیاتی صرفاً به صورت الکترونیکی قابل ارائه است ، ادا کنندگان مالیات باید به سامانه عملیات الکترونیکی مالیاتی مراجعه کرده و نسبت به ارائه اظهارنامه های مالیاتی به کد اقتصادی جدید اقدام کنند.
در صورت عدم اقدام برای دریافت کد اقتصادی جدید ، اطلاعات اظهارنامه توسط سیستم پذیرش نخواهد شد بنابراین امکان پرداخت مالیات به صورت الکترونیکی توسط مودیان وجود نخواهد داشت. )
۴- برای قرارداد های رسمی دولتی وشرکت در مزایده و مناقصات
۵- برای صدور فاکتور های رسمی

 

برای اطلاع دقیق تر از نحوه دریافت سریع کد اقتصادی و همچنین هزینه های آن با ثبت آروین به صورت ۲۴ ساعته می توانید در تماس باشید.
از اینکه ثبت آروین را انتخاب کرده اید ازشما سپاس گزاریم.
شماره های تماس :
۰۹۹۰۴۸۰۸۴۵۴
۴۴۹۶۰۳۴۲
۴۴۹۶۰۳۵۲

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
دلایل ثبت تغییرات شرکت

دلایل ثبت تغییرات شرکت چیست؟

قبل از اینکه به ثبت شرکت اقدام کنید و از مزایای ثبت شرکت بهره مند شوید باید به تمام چالش و مشکل های ثبت شرکت نیز توجه داشته باشید زیرا امکان این هست که بعدا دلایل ثبت تغییرات شرکت را موجب شود.

شما برای شروع کسب و کار و فعالیت های خود اعم از تجاری و غیر تجاری نیاز به ثبت شرکت دارید.

در کشور ما ۷ نوع شرکت وجود دارد که می توان با توجه به نیاز خود یکی از آن ها را انتخاب کرد و در اداره ثبت شرکت ها آن را ثبت کرد.

بیشترین نوع ثبت به ترتیب ثبت شرکت با مسئولیت محدود، ثبت شرکت سهامی خاص و ثبت شرکت سهامی عام می باشد.

 

شرکتی که ثبت می‌کنید ممکن است در آینده متوجه تغییراتی شود که نیاز است انجام شود و معمولا برای اکثر شرکت ها این تغییرات وجود دارد.

این تغییرات شامل مواردی مانند : تغییر نام شرکت، تغییر آدرس شرکت، افزایش یا کاهش سهام، تغییر اعضای هیئت مدیره، انحلال شرکت و… می‌شود.

حال به این سوال پاسخ خواهیم داد که دلایل ثبت تغییرات شرکت چه چیزی می باشد؟

 

دلایل ثبت تغییرات شرکت

پس از انجام تغییرات مطابق با قانون ثبت شرکت ها باید ثبت شوند زیرا در آینده برای افراد حقیقی و حقوقی مشکلی پیش نیاید؛ و تمام اعضا بتوانند در مقابل تغییراتی که رخ داده است پاسخگو باشند.

بنابراین نیاز است که تغییرات شرکت را به تصویب مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده رسانده سپس در روزنامه های کثیرالانتشار ثبت گردانید.

از مهم‌ترین مراحل ثبت تغییرات، ثبت صورت جلسه‌ تغییرات تصویب شده‌ شرکت محسوب می شود و برای قانونی شدن ثبت تغییرات شرکت باید آن را در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت کنید و سپس در روزنامه رسمی آگهی کنید.

در صورتی که تغییرات مانند ورود و خروج و یا تغییر سهام و سرمایه انجام شود ولی به اطلاع اداره ثبت شرکت ها نرسد پس از برخورد با مشکلی مانند ورود و خروج افراد، اداره ثبت اعضای ثبت شده در هنگام ثبت را می شناسد و آن اعضا با اینکه خروج داشته اند اما باید پاسخگو باشند.

 

 سپاسگزاریم که ثبت آروین را انتخاب کرده اید.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
استعلام برند قبل از ثبت

استعلام برند قبل از ثبت

انتخاب و ثبت علامت تجاری تابع شرایط خاصی می باشد و طبق قانون ثبت علامت؛ علامت تجاری یا برند باید جدید، نو و غیر مشابه به برند های دیگر باشد و گمراه کننده نباشد که معمولا باید استعلام برند قبل از ثبت انجام شود.

منظور از جدید بودن علامت تجاری این است که علامت مورد استفاده بر روی محصول که برای ثبت ارائه می شود، از نظر ظاهر و لوگو باید جدید باشد و قبل تر توسط دیگری ثبت نشده باشد.

 

استعلام رایگان برند

با توجه به جدول طبقه بندی کالاها در اداره مالکیت صنعتی، هرگاه برای یک نوع کالای مشخص علامت و لوگویی از طبقه ای خاص استفاده شود، شخص دیگری که پس از انتخاب علامت مذکور بخواهد برای کالای خود از نوع مشابه از طبقه مزبور و از همان علامت قبلی استفاده کند، با ممنوعیت استفاده و ثبت علامت مواجه خواهد شد.

به زبان واضح تر باید بگوییم : ثبت برند با لوگو و یا اسم مشابه به برندی که قبلا ثبت شده باشد و زمینه فعالیتی مشابه به هم داشته باشند غیر ممکن خواهد بود.

در حال حاضر انتخاب علامت تجاری یا برند به مراتب سخت تر از دهه گذشته شده است. زیرا تعداد برندهای ثبت شده در اداره مالکیت صنعتی در سال های اخیر به طور چشمگیری افزایش پیدا کرده است.

چنانچه برندی قبلاَ به ثبت رسیده باشد دیگر قابلیت ثبت را ندارد!

بدین منظور،جهت پیشگیری از رد برند پیشنهادی، قبل از ثبت باید از برند مورد نظر خود استعلام بگیرید.

با استعلام قبل از ثبت می توانید از تمامی برندهای ثبت شده در ۴۵ طبقه کاری مطلع شوید.

در برخی مواقع ممکن است یک برند را مختص کالا و یا خدماتی خاص بدانیم و بخواهیم از همان نام در کالا یا خدماتی دیگر استفاده کنیم.

لذا با استعلام  قبل از ثبت، از ثبت آن برند در طبقات دیگر نیز مطلع می شویم و نیازی نمی باشد که برای آن اظهارنامه ای دیگر تنظیم کنیم.

استعلام نام تجاری باعث صرفه جویی در زمان و هزینه به دلیل عدم رد برند خواهد شد، استعلام نام و برند تجاری قبل از ثبت راهی مطمئن جهت ثبت نام دلخواه در طبقه مورد نظر خواهد بود.

 

ثبت آروین در کمترین زمان و به صورت کاملا رایگان استعلام برند را برای شما انجام خواهد داد.

کافیست با ما تماس بگیرید.

۰۹۹۰۴۸۰۸۴۵۴

۴۴۹۶۰۳۴۲

۴۴۹۶۰۳۵۲

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]