ثبت شرکت تعاونی

شرکت تعاونی چیست و چه کارایی دارد؟

شركتی است از اشخاص حقیقی و حقوقی كه به منظور رفع نیازمندی های مشترك و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا ازطریق خود یاری و كمك متقابل و همكاری آن ها موافق اصولی كه دراین قانون مطرح است تشكیل می شود.

* تعداد اعضای شركت تعاونی نباید از ٧ نفر كمتر باشد.
نکته هایی در مورد شرکت های تعاونی :

فقط اشخاص حقیقی می توانند عضو شركت شوند.

 

شركت فقط درامور مربوط به تولید و توزیع می توانند فعالیت كنند.

شركت های تعاونی فقط به منظور رسیدن به اهداف خاصی كه در ماده ١ قانون بخش تعاون آمده می توانند تشكیل شده و فعالیت نمایند.

طرق فعالیت در شركت های تعاونی تولید و توزیع همكاری و تشریك مساعی است و به طریق دیگر نمی توانند فعالیت نمایند.

رعایت مقررات قانونی بخش تعاون در تشكیل و فعالیت شركت های مذكور الزامی است.

 

شركت های تعاونی شركت هایی هستند كه تمام یا حداقل ۵۱% سرمایه به وسیله اعضا در اختیار شركت تعاونی قرار می گیرد.

وزارتخانه ها، سازمان ها، شركتهای دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانكها، شهرداریها، شوراهای اسلامی كشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می توانند جهت اجرای بند ٢ اصل ٤٣ قانون اساسی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشاركت، مضاربه، مزارعه، مساقات اجاره، اجاره به شرط تملیك، شرط فروش اقساطی و صلح اقدام به كمك در تامین یا افزایش سرمایه شركتهای تعاونی نمایند بدون آنكه عضو باشند.

انواع شرکت تعاونی

۱- به لحاظ نوع فعالیت به دو دسته تقسیم می‌شود :

الف- شرکت تعاونی تولید

شرکتی است که به منظور اشتغال اعضاء در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر اینها فعالیت می‌نماید.

 

ب- شرکت تعاونی توزیع

شرکتی است که در امور مربوط به تهیه و توزیع کالا، مسکن، خدمات و سایر نیازمندیهای اعضاء فعالیت می‌نماید.

۲-  به لحاظ عضویت به دو دسته تقسیم می‌شوند :

الف- تعاونی عام

 

شرکتی است که عضویت در آن برای همه آزاد می‌باشد و موسسین یا شرکت باید برای تأمین قسمتی از سرمایه اولیه و یا افزایش سرمایه شرکت، سهام آنرا به عموم عرضه نمایند.

 

ب- تعاونی خاص

شرکتی است که عضویت در آن منحصراً برای گروهی خاص از قبیل : کارگران، کارمندان، کشاورزان، دانشجویان، ایثارگران، زنان، مشاغل خاص و نظایر اینها آزاد باشد، بدیهی است شرکت تعاونی موظف به پذیرش متقاضیان واجد شرایط بوده و از این نظر محدودیتی برای عضویت وجود ندارد.

انواع گرایش های شرکت تعاونی در ایران :

کشاورزی – صنعتی – معدنی

 

حمل و نقل – تولیدی_توزیعی

 

خدماتی – مسکن – فرش دستباف

 

تامین نیاز صنوف خدماتی – مصرف آموزشگاهی – عمرانی

 

تامین کننده نیاز تولید کنندگان – تامین کننده نیاز مصرف کنندگان اعتبار