تغییر موضوع شرکت

تغییر موضوع شرکت

موضوع شرکت برگرفته از نوع فعالیتی است که شرکت برای آن منظور تشکیل شده است و ناظر به امور انتفاعی اعم از امور تجاری و غیر تجاری است.
تعیین موضوع هر شرکت نشان دهنده ی هدف آن شرکت است.
موضوع شرکت باید به طور صریح و کامل، در اساسنامه ذکر شود.
تاکید اساسنامه نسبت به تعیین موضوع شرکت در جهت شفافیت و تبیین وظایف، اختیارات و تکالیف مسئولین شرکت تفسیر می شود.
بر این اساس هیات مدیره و مدیران اجرایی شرکت نمی توانند سرمایه شرکت را در فعالیت های غیر موضوعه بکار ببرند و یا در تصمیمات و اقدامات خود از حدود موضوع شرکت تجاوز کنند، در صورت تجاوز محل آن ها اثر قانونی ندارد و در صورت افراط و تفریط کلیه مدیران متضامناَ مسئول می باشند.

موضوعات شرکت چند دسته هستند؟

۱- موضوعاتی که به کلی غیر قابل ثبت و فعالیت هستند.
۲- موضوعاتی که قبل از ثبت شرکت نیاز به اخذ مجوز دارند.
۳- موضوعاتی که بدون نیاز به دریافت مجوز از سازمان ها و ارگان ها به ثبت می رسند.

تغییر موضوع شرکت

از آنجایی که موضوع شرکت همان هدفی است که شرکت به منظور آن تأسیس یا ثبت شده است موضوع یا هدف در صورتی که اعضای شرکت صلاح بدانند قابل تغییر، افزایش یا کاهش است.

همه ی انواع شرکتها می توانند که موضوع فعالیت خودشان را تغییر دهند.

تغییر موضوع شرکت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است که متعاقب تصویب و اعلام مراتب به اداره ثبت شرکت ها و آگهی جهت اطلاع عموم انجام می شود.
زمانی این امر امکان پذیر است که مجوز تغییر از مراجع ذی صلاح دریافت و به اداره ثبت ارسال شود.

در صورت مجوزی بودن موضوع شرکت می بایست جهت اخذ مجوزهای مورد نیاز از مراجع ذی صلاح اقدام نمود.

موضوع جدید یا الحاقی باید از بین موضوعاتی انتخاب شود که مجاز و قانونی و قابل ثبت باشند.

 

مدارک لازم جهت افزایش یا تغییر موضوع شرکت

 

۱- ارائه صورتجلسه
۲- کپی آگهی تأسیس و روزنامه رسمی تأسیس
۳- کپی روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکت در صورت وجود
۴- کپی برابر با اصل کارت ملی تمامی اعضای شرکت
۵- تغییر موضوع شرکت ها متناسب بانوع شرکت ثبت شده
متناسب با نوع شرکت، مبنی بر اینکه شرکت سهامی خاص باشد یا با مسؤلیت محدود، مراحل و شرایط تغییر موضوع شرکت تفاوت دارد:
مراحل ثبت تغییر موضوع شرکت سهامی خاص
۱- تشکیل مجمع عمومی فوق العاده
۲- تنظیم یک صورتجلسه و امضای آن به وسیله اعضای هیأت رئیسه
۳- دریافت مجوز در صورت نیاز و با توجه به تشخیص کارشناس
۴- تهیه ی لیست سهامداران که در جلسه حضور داشتند و امضای آنها
۵- تحویل اصل صورتجلسه ، لیست سهامداران حاضر در جلسه، اصل روزنامه آگهی دعوت و مجوز اخذ شده به اداره ثبت شرکت ها

 

مراحل تغییر موضوع شرکت و الحاق به موضوع شرکت با مسئولیت محدود

 

۱- تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه و امضای ذیل آن توسط کلیه شرکا با قید میزان سهم الشرکه خود.
۲- چنانچه موضوع شرکت نیاز به اخذ مجوز خاص از مراجع ذیصلاح باشد،به اداره ثبت شرکت ها مراجعه و برگ استعلام اخذ و به مرجع مربوطه تحویل و در ظرف مهلت مقرر جواب استعلام را اخذ و همراه با صورتجلسه تحویل اداره ثبت خواهد شد.

۳- دفاتر ثبت بعد از تحویل مدارک توسط متقاضی امضا خواهد شد.

 

در تنظیم موضوع فعالیت، توجه به نکات ذیل حائز اهمیت است:

 

تمامی موضوعات شرکت قابل تغییر می باشند.

در تنظیم الحاق به موضوع یا تغییر موضوع شرکت تدوین موضوعات بازرگانی که جز لاینفک فعالیت هر شرکت می باشد اهمیت دارد.

موضوع فعالیت شرکت های تعاونی به صورت تک موضوعی می باشد.

موضوعات شرکت های تجاری باید از موضوعات فعالیت موسسات غیرتجاری تفکیک داده شود.

تنظیم موضوعات گوناگون در کنار یکدیگر در قالب شرکت های چندمنظوره امکان پذیر می باشد.